Mini Gift set

$31.33

Gift set includes (3) 2oz. Body oils, (3) 2oz Body butter, (1) 2oz Exfoliating scrub